JustyHa

15 tekstów – auto­rem jest Jus­ty­Ha.

ufam Ci jak dziec­ko... bez­gra­nicznie, be­zin­te­resow­nie, po prostu... 

myśl
zebrała 2 fiszki

ufam Ci jak dziec­ko... bez­gra­nicznie, be­zin­te­resow­nie, po prostu... 

myśl

Za­baw­ka
Ja mała zabawka
Za­baw­ka w Twoich rękach
Od­sta­wiona na półkę zapomnienia
Jak inne...
Zos­tałam sama!
Wokół pełno zabawek
Ale już uśmiechniętych
Wy­leczo­nych przez czas !
Ja ciągle bez uśmiechu
Zamyślona...
Cze­kająca na kogoś...
Kto za­bie­rze mnie z tej półki zapomnienia
Na kogoś...
Kto wy­ciągnie po mnie rękę
Na kogoś...
Kto dłużej się mną pobawi
A może z cza­sem jak Ty na półkę od­sta­wi ? 
Lecz ktoś kiedyś za­bie­rze mnie stąd na zaw­sze
I ja od­najdę uśmiech swe­go losu... 

myśl

I tak nie sama

Odszedłeś...
Ale nie zos­tałam sama
Zos­tał ból i strach
Brak per­spek­tyw na lep­sze jutro
Zos­tał lęk przed kimś innym
Wiem, że kiedyś to mi­nie !
Lecz czy wte­dy nie będzie już za późno ? 

myśl

Wiatr i ogień

Umarła część mnie przy pier­wszej porażce
Ogień życia zgasł !
Nie umiem wzniecić go na nowo
Nie umiem od­na­leźć ognia
Og­nia życia...
Nieg­dyś we mnie płonące­go !
Zos­tałam sa­ma ze swym żalem do wiat­ru !
Ludzkiego pod­muchu wiat­ru gaszące­go ogień życia.. 

myśl

Dzień rozstania

Gdy na­dej­dzie dzień rozstania
Niebo barw nie będzie mieć !
Wszys­tkie ko­lory zbledną
Z oczu spłynie ty­siące łez !
Ból na zaw­sze Nam zostanie
Po kres świata Naszych serc
Oczy będą szu­kać od­bić lustra,
które pękło gdzieś
W myślach będzie ob­raz wspomnień,
który żyć nie da­je nam
Bo nie łat­wo jest dziś odejść
Kiedy z ser­cem wal­ka trwa ! 

myśl
zebrała 1 fiszkę

Jak ?

Du­ma a może strach ?
Jak naz­wać to uczu­cie, które nie pozwala
przyz­nać się do wi­ny ?
Jak zro­zumieć sens życia, z które­go te­raz kpi­my ?
Jak nap­ra­wić błędy nieg­dyś po­pełnione ?
Jak przep­ro­sić za krzyw­dy ludziom wyrządzo­ne ?
Jak żyć z wyrzu­tami su­mienia ?
Jak zro­zumieć świat, który się tak zmienia ?
No jak ?
Po­wiesz mi może...
Czy jak ja nie sa­ma ?
To ktoś in­ny mi po­może ?! 

myśl

Życie moje

Me życie !
Życie sza­re i monotonne
A Ja jes­tem w nim tyl­ko bez­bron­nym pionkiem
Pion­kiem po­pycha­nym do przodu
Przez nieus­tannie płynący czas
Czas, który pcha tyl­ko po to
By prędzej czy później zab­rać nas stąd NAS !! 

myśl

Zazdrość

Gdzie Ja i Ona
Jak mat­ka, nau­czy­ciel­ka, koleżanka
Zaw­sze ze mną !
Nig­dy z bo­ku !
Uczy, przeszkadza, jest potrzebna
Nieraz nie żyje z nią w zgodzie
Trud­no się z nią do­gadać !
In­ne poglądy, in­ne spoj­rze­nie na Świat
Ona i tak zaw­sze ze Mną !
Przez ty­le długich lat
Zaw­sze in­na, a jed­nak to Ona
Nig­dy do końca niepos­kro­miona ! 

myśl

..ba­lam się miłości, którą on chiał mi dać.. 

myśl
zebrała 1 fiszkę
JustyHa

Idziemy spać z marzeniami budzimy się z rzeczywistością...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
I J K
Aktywność